De praktijk Helios-Medica heeft bewust geen contract met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt Shiatsu therapie en acupunctuur gezien als natuurgeneeswijze of als specialisatie. Informeer bij uw verzekeraar voor welke vergoeding u in aanmerking komt bij een ongecontracteerde zorgverlener.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/shiatsu-therapie https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

U ontvangt van ons een factuur van uw behandeling. U kunt deze factuur indienen op uw zorgpolis voor alternatieve geneeswijze of op paramedische vergoeding voor Shiatsu therapie of Acupunctuur.

Helios-Medica staat ingeschreven in alle bestaande en benodigde registers die zorgverzekeraars zien als registers van kwaliteit van de zorgprofessionals in Nederland. Indien u een aanvullend pakket heeft voor gezondheidszorg dan heeft u recht op volledige of gedeeltelijk vergoeding. Lees meer over de vergoedingen bij pagina vergoedingen of bekijk het overzicht met vergoedingen per verzekering.

De Praktijk Helios-Medica is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en de zorgverzekeraar, afhankelijk van uw zorgpakket.

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Bosko Petrov, therapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld of u wordt mondeling op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze voorwaarden op de website www.heliosmedica.nl en www.acunova-eyecare.nl.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Bosko Petrov (therapeut) zich het recht voor 80% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.

Bosko Petrov (therapeut), zal de behandeling per e-mail factureren. De cliënt dient deze binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen. De factuur kan de cliënt bij de zorgverzekeraar indienen. Op basis van uw polisvoorwaarden ontvangt u uw vergoeding.

Praktijk Helios-Medica heeft bewust geen contract met zorgverzekeraars.

Bosko Petrov (therapeut) staat wel ingeschreven bij de volgende beroepsverenigingen: Shiatsu Vereniging Nederland S.V.N Registratienummer 2018077 , RBCZ/TCZ (Registratie beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentiecode 171265R , SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Opgeleid in Qing-Bai Academie voor Chinese Geneeswijze en in geaccrediteerde medische basiskennis en psychosociale basiskennis voor zorgprofessionals Con Amore accreditatie CPION & SNRO & KTNO, jaarlijkse na- en bijscholingsverplichting, 5-jaarlijkse visitatie.

Daarnaast staat Praktijk Helios-Medica ingeschreven in het register natuurgeneeswijze van de VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen.

De zorgverzekeraar is daarmee, afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt, verplicht (gedeeltelijk) de kosten van de behandeling  te vergoeden. De Praktijk Helios-Medica is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverzekeraar.

Zodra de cliënt in verzuim van betaling verkeert, is de Praktijk Helios-Medica gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.

Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de Praktijk Helios-Medica gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.

KVK nummer: 69539413

OB-nummer: BTW NL002004631B06

Banknummer: IBAN NL33 KNAB 0256563438  t.n.v. B.Petrov

S.V.N registratienummer: 2018077

AGB code  zorgverlenersnummer: 90104304

AGB praktijkcode: 90063621

VBAG zorgverlenersnummer: 21708012

RBCZ licentienummer: 171265R

Als u ontevreden bent of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Praat met uw beroepsbeoefenaar

Als uw beroepsbeoefenaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw beroepsbeoefenaar het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw beroepsbeoefenaar, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris. Kijkt u hiervoor op de website van Quasir: https://quasir.nl/

Mochten we er niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Stichting Zorggeschil op: https://zorggeschil.nl/

Hier vindt u alles over de klachtenprocedure van de VBAG

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten

Hoe werkt de klachtencommissie van een beroepsorganisatie?

Als de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, informeert zij u over de verdere procedure.

Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw beroepsbeoefenaar op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de klachtencommissie te laten behandelen.

Bemiddeling

Kiest u voor bemiddeling, dan zal de secretaris van de klachtencommissie aan de beroepsbeoefenaar vragen of hij bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt een bemiddelaar ingeschakeld.

Die neemt met u en de beroepsbeoefenaar contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur.

De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen, kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de beroepsbeoefenaar een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat de klachtencommissie u en de beroepsbeoefenaar uitnodigt voor een hoorzitting, waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht.

Na het onderzoek doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de beroepsbeoefenaar kan nemen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Wie kan er een klacht indienen?

– De patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is.

– De ouders of verzorgers van een minderjarig kind.

– Familieleden / naasten van een overleden patiënt.

– Iemand die door de patiënt gemachtigd is.